Latest Announcement (8 มีนาคม พ.ศ. 2552)

ใหม่ล่าสุด

เฉพาะผู้นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ปี 2552 (ครั้งที่ 14)
และไม่ได้นำผลงานตีพิมพ์ใน Collection of Full Papers ของงาน เท่านั้น

หากมีความประสงค์ที่จะส่งผลงานลงตีพิมพ์ใน Thai Journal of Mathematics, Special Issue โปรดปฏิบัติดังนี้
 • ผลงานต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • จัดทำ manuscript ในรูปแบบ LaTex (ไฟล์ .tex) ตาม ข้อกำหนดต่อไปนี้
 • ส่ง manuscript มาทางอีเมล์ที่ อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ (uattacha@bunga.pn.psu.ac.th) โดยระบุ subject ว่า amm2009 TJM
 • วันสุดท้ายในการส่ง manuscript คือวันที่ 6 เมษายน ก่อนเวลา 17.00 น.
 • การพิจารณาตีพิมพ์ผลงานขึ้นอยู่กับบรรณาธิการของ Thai Journal of Mathematics
(ประกาศเมื่อ 8 มี.ค. 52)

ใหม่ล่าสุด

ดาวน์โหลดหนังสือรวบรวมบทคัดย่อ (Abstracts) และหนังสือรวบรวมผลงานฉบับเต็ม (Collection of Full Papers) รวมทั้งเอกสารปและสไลด์ประกอบการบรรยายของวิทยากรรับเชิญ สำหรับงานประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ประจำปี 2552 (ครั้งที่ 14) ได้จาก เอกสาร (ประกาศเมื่อ 8 มี.ค. 52)

ดาวน์โหลด กำหนดการประชุม กำหนดการนำเสนอ รวมถึงรายชื่อผู้เข้าร่วมงานและผู้นำเสนอ ได้จาก ผู้เข้าร่วมและกำหนดการประชุม (ประกาศเมื่อ 2 มี.ค. 52)

ขอความอนุเคราะห์ในการยืนยันเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ปี 2552 (ครั้งที่ 14)

ขอความกรุณาผู้สมัครทุกท่าน กรอกใบยืนยันการเข้าร่วมงานโดยระบุช่วงเวลาจริงที่ท่านสามารถเข้าร่วมงานได้ เพื่อทางคณะผู้จัดสามารถจัดการกับค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ที่นี่
สำหรับหมายเลขการสมัคร กรุณาอ้างจาก ไฟล์นี้

หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กรุณาตั้งชื่อไฟล์ตามด้วยหมายเลขตามลำดับการสมัครของท่าน เช่น amm2009confirm_127.doc แล้วส่งอีเมล์มาที่ อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ (uattacha@bunga.pn.psu.ac.th) โดยระบุ subject ว่า amm2009 comfirmation

หมดเขตรับสมัครเข้าร่วมงานและส่งผลงานทุกประเภท

(ประกาศเมื่อ 11 ก.พ. 52)

หมดเขตรับสมัครการนำเสนอผลงาน (บทคัดย่อ) แล้ว

ผู้ที่แจ้งความจำนงในการส่งผลงานฉบับเต็มตีพิมพ์ใน Collection of Full Papers สามารถส่งผลงานฉบับเต็มภายในวันที่ 10 ก.พ. 2552(ประกาศเมื่อ 1 ก.พ. 52)

ผู้ที่สมัครเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงาน

สามารถตรวจดูรายชื่อของท่านได้ในส่วนของ ผู้เข้าร่วมและกำหนดการประชุม (ประกาศเมื่อ 27 ม.ค. 52)

ผู้ที่สนใจกิจกรรมท่องเที่ยวภายในงาน

สามารถดูรายละเอียดได้ในส่วนของ สถานที่จัดงาน (ประกาศเมื่อ 23 ม.ค. 52)

ขยายเวลา  กำหนดส่งผลงานและสมัครเข้าร่วมการประชุม

(ประกาศเมื่อ 20 ม.ค. 52)
 • ส่งบทคัดย่อ                    ภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2552
 • ส่งผลงานฉบับเต็ม           ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552
 • สมัครเข้าร่วมการประชุม    ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความทางวิชาการและเข้าร่วมเพื่อนำเสนอผลงานใน

การประชุมทางวิชาการทางคณิตศาสตร์ ประจำปีพ.ศ. 2552 (ครั้งที่ 14)
14th Annual Meeting in Mathematics

ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม พ.ศ. 2552 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สาขาที่สามารถเข้าร่วมนำเสนอ

 • คณิตศาสตร์
 • คณิตศาสตร์ประยุกต์
 • คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์
 • สถิติ
 • สถิติประยุกต์

ผู้บรรยายรับเชิญ

 • Prof. Dr. Don McNeil (Macquarie University, Australia)
 • ศ. ดร. สุเทพ สวนใต้ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 • ศ. ดร. เวคิน นพนิตย์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 • ศ. ดร. ไพโรจน์ สัตยธรรม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
 • ศ. ดร. ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ (มหาวิทยาลัยศิลปากร)

หลักการและเหตุผล

สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยศูนย์ส่งเสริมการวิจัยคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย (Center for Promotion of Mathematical of Thailand) ได้เริ่มจัดประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ระดับประเทศ ตั้งแต่พุทธศักราช 2538 และจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีภาควิชาคณิตศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพร่วมและเก็บค่าลงทะเบียน ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้สนับสนุนทุนให้เครือข่ายวิชาการต่าง ๆ ดังนั้นเครือข่ายคณิตศาสตร์ จึงเสนอขอรับทุนจัดประชุมวิชาการคณิตศาสตร์ระดับประเทศจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา จึงไม่เก็บค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าร่วมประชุม

สำหรับในปี พ.ศ. 2552 ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยากาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับมอบหมายจากเครือข่ายคณิตศาสตร์ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ระดับประเทศ ประจำปี 2552 (ครั้งที่ 14) ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการวิจัยทางคณิตศาสตร์และสถิติในประเทศไทย รวมถึงสร้างความร่วมมือทางวิชาการและจัดเวทีแสดงผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางคณิตศาสตร์และสถิติของประเทศ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อกระตุ้นให้นักคณิตศาสตร์ในประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยทางคณิตศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศ
 • เพื่อเผยแพร่ผลงาน การวิจัยทางคณิตศาสตร์ของอาจารย์ นิสิต นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
 • เพื่อให้นักคณิตศาสตร์ ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัย
 • เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ และเสริมสร้างวัฒนธรรมการวิจัยให้เพิ่มขึ้น

ผู้รับผิดชอบโครงการ

 • สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  โดย ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ผู้สนับสนุนโครงการ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี