การสมัครเข้าร่วมประชุม

มีขั้นตอนดังนี้
 1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่
 2. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
 3. เลือกรูปแบบการเข้าร่วมประชุมเพียง 1 ข้อ จาก
  • นำเสนอผลงานวิจัย 20 นาที และนำผลงานวิจัยฉบับเต็มตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการนานาชาติ Thai Journal of Mathematics, Special Issue
  • นำเสนอผลงานวิจัย 20 นาที และนำผลงานวิจัยฉบับเต็มตีพิมพ์ลงใน Collection of Full Papers ของการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์
  • นำเสนอผลงานวิจัย 20 นาทีในการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ และส่งบทคัดย่อ
  • เข้าร่วมประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์

  • **โดยผลงานของผู้นำเสนอทุกท่านจะถูกรวบรวมไว้ใน
   หนังสือรวบรวมบทคัดย่อ (Abstracts) ของการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ครั้งนี้**
 4. ส่งใบสมัครแนบทางอีเมล์ตามรายละเอียดด้านล่าง

ค่าใช้จ่าย

การเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งผู้นำเสนอผลงานวิจัยจะได้รับเอกสารสำหรับการประชุม รวมทั้งอาหารกลางวันและอาหารว่าง โดยไม่เสียค่าลงทะเบียนใดๆ

สำหรับที่พัก ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถหารายละเอียดได้จากข้อมูลที่พักจากเว็บไซต์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ส่งใบสมัครได้ที่

ดร.รัตติกานต์ แซ่ลิ่ม
อีเมล์: sratti@bunga.pn.psu.ac.th โดยระบุ subject ของอีเมล์เป็น amm2009 register
สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี