หมดเขตรับสมัครเข้าร่วมงานและส่งผลงานทุกประเภทการส่งผลงานวิจัย (ขยายเวลาใหม่)

 • ส่งบทคัดย่อของงานวิจัยภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2552 หมดเขตการส่งบทคัดย่อแล้ว
 • ส่งผลงานวิจัยฉบับเต็มภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552
 • ส่งบทคัดย่อและผลงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่
  ดร.รัตติกานต์ แซ่ลิ่ม
  อีเมล์: sratti@bunga.pn.psu.ac.th โดยระบุ subject ของอีเมล์เป็น amm2009 submission


 • สำหรับผู้ต้องการตีพิมพ์ลงใน Thai Journal of Mathematics, Special Issue
  • ผลงานต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
  • จัดพิมพ์บทคัดย่อในรูปแบบของ LaTex (ไฟล์ .tex) โดยดาวน์โหลดข้อกำหนดของบทคัดย่อได้ ที่นี่
  • สำหรับผลงานวิจัยฉบับเต็มให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Thai Journal of Mathematics ต่อไปนี้
  สำหรับผู้ต้องการตีพิมพ์ลงใน Collection of Full Papers ของการประชุม
  • ผลงานเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
  • จัดพิมพ์บทคัดย่อและงานวิจัยฉบับเต็มในรูปแบบของ LaTex (ไฟล์ .tex)
   โดยดาวน์โหลดข้อกำหนดของบทคัดย่อและผลงานฉบับเต็มได้ ที่นี่
  • หากมีความประสงค์ที่จะใช้ Microsoft Word ในการจัดทำ ให้พิมพ์บทคัดย่อและผลงานวิจัยฉบับเต็มโดยไม่ต้องจัดรูปแบบ แต่ระบุหัวข้อให้ชัดเจนตาม ตัวอย่างนี้
   **ไม่ขอรับเอกสารที่มีนามสกุล .docx ที่สร้างจาก Microsoft Word 2007**
  สำหรับผู้ต้องการนำเสนอผลงานในการประชุม
  • ผลงานเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
  • จัดพิมพ์บทคัดย่อในรูปแบบของ LaTex (ไฟล์ .tex)
   โดยดาวน์โหลดข้อกำหนดของบทคัดย่อได้ ที่นี่
  • หากมีความประสงค์ที่จะใช้ Microsoft Word ในการจัดทำ ให้พิมพ์บทคัดย่อโดยไม่ต้องจัดรูปแบบ แต่ระบุหัวข้อให้ชัดเจนตาม ตัวอย่างนี้
   **ไม่ขอรับเอกสารที่มีนามสกุล .docx ที่สร้างจาก Microsoft Word 2007**

การนำเสนอผลงาน

 • การนำเสนอเป็นได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • จัดเตรียมการนำเสนอในรูปแบบของไฟล์ Microsoft PowerPoint (.ppt) หรือ Acrobat (.pdf)
  **ไม่ขอรับไฟล์ในการนำเสนอที่มีนามสกุล .pptx ที่สร้างจาก Microsoft PowerPoint 2007**
 • นำเสนอผลงานรวมถึงตอบคำถาม ไม่เกิน 20 นาที
 • มีการจัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์สำหรับการนำเสนอ Microsoft PowerPoint และ Acrobat Reader ให้เรียบร้อยแล้ว


สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี